Biblioteka w piątki otwarta!

Miło nam poinformować, że już od najbliższego piątku Biblioteka będzie otwarta dla użytkowników w dotychczasowych godzinach.

Dyrektor WBP w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz spotkał się dziś z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim w celu przeanalizowania trudnej sytuacji biblioteki związanej z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej.

Przyznajemy, że błędem było nieskonsultowanie naszej decyzji z zarządem województwa, ponieważ Marszałek Witold Kozłowski zadeklarował całkowite wsparcie w tej ciężkiej sytuacji, która wymusiła zamknięcie Biblioteki na kilka najbliższych piątków. Uzgodniono, że uznając iż dobro użytkowników biblioteki jest najważniejsze Biblioteka będzie pracowała w dotychczasowych godzinach, podejmując ryzyko, iż oczekiwane wskaźniki zużycia energii nie zostaną osiągnięte. Pan Marszałek zadeklarował także wsparcie dla Rajskiej w sytuacji, gdyby nie udało się sprostać surowym wymogom ustawy.

Biblioteka będzie kontynuowała starania, by uzyskane oszczędności były jak największe, przy braku ograniczeń dla użytkowników. Mamy także nadzieję, że organy weryfikujące realizację założeń ustawy wezmą pod uwagę, iż biblioteka dokładała i dokłada wszelkich starań, by oszczędzać energię elektryczną, jednak granicą oszczędności pozostaje utrzymanie usług na dotychczasowym poziomie.

----------------------------------------------------------------------------------------

The library is open on Fridays!

The Director of the Regional Public Library in Krakow, Jerzy Woźniakiewicz, met today with the Marshal of the Małopolska Region, Witold Kozłowski, to analyse the library's difficult situation in relation to the implementation of its obligations under the Act on Special Solutions for the Protection of Electricity Consumers.

We admit that it was a mistake not to consult the Provincial Executive about our decision, as Marshal Witold Kozłowski declared his total support in this difficult situation that forced the closure of the library for the next few Fridays. It was agreed that recognising that the welfare of library users was paramount, the library would operate at its current hours, taking the risk that the expected energy consumption rates would not be achieved. Mr Marshal also pledged his support for the Rajska Library in the event that the strict requirements of the Act could not be met.

The library will continue its efforts to ensure that the savings achieved are as high as possible, with no restrictions for users. We also hope that the bodies reviewing the implementation of the Act will take into account that the Library has made, and continues to make, every effort to save electricity, but that the limit of the savings remains the maintenance of the service at its current level.

We are therefore pleased to announce that from next Friday the library will be open for users at its current hours.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Бібліотека у п'ятниці знову відкрита!

Сьогодні директор WBP у Кракові Jerzy Woźniakiewicz зустрівся з маршалком Малопольського воєводства Witoldem Kozłowskim, щоб проаналізувати складну ситуацію бібліотеки, пов'язану з необхідністю виконання зобов'язань Закону про спеціальні рішення для захисту споживачів електроенергії.
Визнаємо, що помилкою було не узгодити своє рішення з воєводським управлінням, тому що маршалок Witold Kozłowski заявив про свою повну підтримку в цій складній ситуації, яка змусила бібліотеку закритися на кілька наступних п'ятниць. У результаті зустрічі було вирішено, що, визнаючи благополуччя користувачів бібліотеки пріоритетними, бібліотека працюватиме, як раніше, без жодних змін, ризикуючи недосягненням очікуваних показників енергоспоживання. Пан Маршалек також заявив про свою підтримку Райської, якщо суворі вимоги закону не зможуть бути виконані.
Бібліотека й надалі докладатиме зусиль, щоб економія була якомога більшою, але без обмежень для користувачів. Сподіваємося також, що органи, які перевіряють виконання вимог Закону, візьмуть до уваги те, що бібліотека докладала і докладає максимум зусиль для економії електроенергії, але межа економії – збереження послуг на нинішньому рівні.
Враховуючи вищезазначене, з радістю повідомляємо, що з наступної п'ятниці бібліотека буде відкрита для користувачів, як і раніше, без жодних змін у графіку праці.

 

 

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.