Szkoła @ktywnego Seniora

Szkoła @ktywnego Seniora jest bezpłatnym partnerskim programem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i organizacji pozarządowej Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie, realizowanym w sposób ciągły od 2007 roku.  Program wpisuje się w misję Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, której jednym z celów jest propagowanie idei uczenia się przez całe życie.

Poprzez realizację tego programu Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie odgrywa istotną rolę w edukacji cyfrowej i obywatelskiej osób starszych w Małopolsce oraz integruje lokalne środowisko. Wszystkie działania dla seniorów są bezpłatne. Od 2007 roku wzięło w nich udział ponad 4000 osób.
Program przyczynia się do zmiany stereotypów związanych ze starością poprzez kompleksowe i systematyczne podejście, które opiera się nie tylko na poszerzaniu umiejętności i wiedzy seniorów, ale również na pomaganiu im w integracji oraz rozwijaniu aktywności społecznej i obywatelskiej.

Cel główny
Wspieranie inicjatywy ciągłego rozwoju, uczenia się niezależnie od wieku oraz integracji wśród osób starszych i z innymi grupami wiekowymi (integracja międzypokoleniowa i międzykulturowa). Tym samym przyczynienie się do zapobiegania poczucia wykluczenia, wyizolowania społecznego czy nieumiejętności korzystania z nowych technologii oraz rozwoju zainteresowań i odkrywania nowych.

Cele szczegółowe

 • Wspieranie i kształtowanie postawy obywatelskiej, ekologicznej oraz prospołecznej osób starszych.
 • Wzbogacenie wiedzy nt. literatury, historii, fauny i flory regionu. Podnoszenie świadomości potrzeby ochrony środowiska u seniorów.
 • Rozwój kreatywności, zdolności plastycznych i umiejętności manualnych.
 • Wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dzięki uczestniczeniu w zajęciach oraz poznawaniu nowych technologii czy mediów społecznościowych.
 • Poprawa sprawności psychofizycznej dostosowana do wieku (ćwiczenia wspomagające pamięć, ćwiczenia fizyczne np. taniec w kręgu).
 • Uświadamianie i edukowanie na temat zdrowego trybu życia i diety.

Pracownicy WBP w Krakowie wykazują się wysokimi kompetencjami i umiejętnościami. Uczestniczą w różnych gremiach (m.in. w Radzie ds. tworzenia polityki senioralnej w Polsce przy MPiPS (2012-2015), polityki edukacyjnej osób dorosłych tworzonej przez MEN w nowej perspektywie finansowej 2020 oraz powstałych na poziomie regionalnym i lokalnym rad seniorów (w tym Gminnej Radzie Seniorów w Zielonkach); są ambasadorami sieci bibliotekarzy LABIB czy międzynarodowej platformy edukacji dorosłych EPALE oraz autorami wielu publikacji dotyczących „uczenia się przez całe życie”. Reprezentują WBP w Krakowie w Małopolskim Partnerstwie na rzecz kształcenia ustawicznego i w Małopolskim Klastrze Seniora. Koordynują, zarządzają i prowadzą szkolenia w ramach wielu projektów skierowanych do starszych osób (od 2007 roku w ramach programu S@S zrealizowano 4 projekty krajowe i 6 międzynarodowych).

Program S@S stał się przykładem dobrej praktyki, rozpoznawalnym i wielokrotnie wyróżnianym nie tylko w skali Polski. Biblioteki publiczne zwracają się z prośbą o pomoc w realizacji podobnych działań we własnych społecznościach. Starają się wprowadzać elementy Programu w ramach realizowanych przez siebie projektów finansowanych np. z Programu Rozwoju Bibliotek. Również liczne organizacje pozarządowe w kraju i zagranicą wykorzystują w swojej pracy z seniorami zdobyte przez nas doświadczenie (Dzieło Kolpinga w Polsce, Polska Rada Społeczna w Berlinie, gminne rady seniorów, powiatowe i gminne biblioteki publiczne Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego).

Główny nacisk w działalności na rzecz aktywizacji osób starszych położony jest na ciągłość prowadzonych działań, które w swym założeniu są bezpłatne dla beneficjentów. Ze względu na wzrastające ryzyko wykluczenia cyfrowego i społecznego, szczególnie osób powyżej pięćdziesiątego roku życia, konieczne jest wprowadzenie poprzez system kształcenia ustawicznego możliwości pozwalających osobom starszym uczestniczyć w życiu społecznym i w pełni wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. WBP w Krakowie takie możliwości oferuje.

Szkoła @ktywnego Seniora – S@S:

 • to uznana i rozpoznawalna marka w środowisku, działa na zasadzie długofalowego partnerstwa biblioteki publicznej i organizacji pozarządowej,
 • buduje wspólnotę seniorów (praca „z” seniorami), a nie grupę pobierającą naukę (praca „dla seniorów”),
 • ma charakter powszechny, jest dostępna dla każdego niezależnie od wykształcenia czy statusu finansowego (nie pobiera się składek członkowskich),
 • atrakcyjna dla osób starszych, jej zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaneim,
 • wszystkie działania są prowadzone w sposób ciągły cały rok kalendarzowy (łącznie z wakacjami),
 • stanowi skuteczną integrację między- i wewnątrzpokoleniową poprzez odwołanie się do naturalnych zainteresowań, pasji, wiedzy, wspólne tworzenie oraz „zdrową” rywalizację,
 • promuje ideę „uczenia się przez całe życie” wykorzystując do tego celu nowe technologie,
 • rozwija wolontariat pracowniczy i wolontariat seniorów,
 • jest tematem analiz naukowych (prace licencjackie, referaty na konferencjach naukowych).

Wybrane efekty realizacji Programu:

 • redakcja Europejskich Poradników dla seniorów i trenerów przygotowujących ich do aktywności obywatelskiej (2009),
 • w partnerstwie z organizacjami międzynarodowymi TPNK opracowało model tworzenia mechanizmów samopomocowych i kontynuacji rozpoczętych działań edukacyjnych seniorów (2014),
 • organizacja jedynych w Europie Międzynarodowych Olimpiad Komputerowych Seniorów (2008-2012),
 • udział pracowników WBP w Krakowie i członków TPNK w krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach (ponad 20 w 14 krajach Europy),
 • działalność grup artystycznych: zespół poetycko-muzyczny, zespół tańca,
 • spotkania językowe prowadzone przez wolontariuszy z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Rosji i Francji,
 • działania grup zainteresowań: krajoznawczej, plastycznej, sportowej (m.in. udział w Międzynarodowych Sportowych Olimpiadach Seniorów w Łazach),
 • działalność wydawnicza (pięć książek, dwa europejskie poradniki),
 • prowadzenie webinariów kierowanych do edukatorów i trenerów osób starszych,
 • inne działania: doraźne, krótko- i długoterminowe, wychodzące naprzeciw inicjatywom seniorów oraz potrzebom projektowym, w tym angażowanie seniorów do opracowywania materiałów umieszczanych na stronie internetowej, Facebooku, blogu.

Nagrody/wyróżnienia:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie za działania realizowane w ramach Programu Szkoła @ktywnego Seniora:

 • została wpisana do Złotej Księgi Dobrych Praktyk Rzecznika Praw Obywatelskich RP (2015 r.),
 • uzyskała wysoką ocenę w międzynarodowym programie Interreg IVC prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • trzy z realizowanych projektów są przykładem „dobrej praktyki” w programie Grundtvig (2007-2009) i były prezentowane na międzynarodowych konferencjach (Gdańsk, Sztokholm, Hertogenbosch, Paryż, Kraków);
 • jeden z projektów - HEuRIT(AGE) na wniosek E.N.T.E.R. - został zaliczony przez Komisję Europejską do grona 30-tu najlepszych w Europie w zakresie działań skierowanych do osób starszych i był prezentowany na konferencji w Austrii (2012 r.)
 • została laureatem w kategorii „Najlepsza Organizacja” oraz wyróżniona w kategorii „Najlepszy Plakat” w Konkursie ogłoszonym z okazji 10-lecia Programu Grundtvig przez Polską Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” (Warszawa, 2010 r.).
 • została przyjęta do Koalicji 50+ „Dojrz@łość w sieci”,
 • została przyjęta do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego”,
 • jest wyróżniona tytułem „Miejsce przyjazne seniorom” przyznawane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
 • Program S@S został zgłoszony przez Urząd Miasta Krakowa jako „dobra praktyka” do EUROCIETIES w Brukseli.

Wyróżnienia te przyczyniają się do wzrostu zainteresowania formułą Programu przez organizacje i instytucje kultury (nie tylko) Województwa Małopolskiego działające na rzecz osób starszych.

Zadzwoń: +48 12 375 22 18

Napisz: seniorzy@rajska.info

Przyjdź: pok. 1 (hol główny, pzry wejściu po lewej stronie)

 

 

 

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.