Oferty pracy

Oferty pracy ROZWIŃ

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, ogłasza nabór na stanowisko: Główny Księgowy – 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego:

1.     Prowadzenie rachunkowości Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

2.     Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu Biblioteki,

3.     Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4.     Sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

5.     Sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,

6.     Opracowanie oraz przestrzeganie rocznego harmonogramu realizacji wydatków,

7.     Zapewnienie kontroli pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych oraz zawieranych umów,

8.     Zapewnienie prawidłowości rozliczeń finansowych m.in. przydzielonych dotacji, zobowiązań ZUS i podatkowych, oraz innych otrzymanych środków podlegających rozliczeniu,

9.     Bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej Biblioteki.

10.  Zapewnienie terminowości spłat zobowiązań oraz ściągania należności.

11.  Opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości, a  w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, obsługi kasowej,

12.  Prowadzenie szkoleń, instruowanie oraz wspieranie pracowników Biblioteki w zakresie realizacji zadań dotyczących finansów publicznych,

13.  Nadzorowanie pracy działu finansowo-księgowego Biblioteki, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego oraz aktualizacja polityki finansowej instytucji,

14.  Współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji,

15.  Realizacja innych zadań Głównego Księgowego wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236.) powinna spełniać następujące wymagania:

1.     Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2.     Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;

3.     Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4.     Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego / Głównej Księgowej;

5.     Spełniać jeden z poniższych warunków:

a)     mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)    mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)     posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)    posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

1.     Doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym instytucji kultury,

2.     Doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowych z środków zewnętrznych (dotacji), realizowanych w ramach funduszy UE,  w tym inwestycyjnych o charakterze długookresowym,

3.     Doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej,

4.     Umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej,

5.     Dobra znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych, a także przepisów z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości, w tym w szczególności:

ü ustawy o finansach publicznych,

ü ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

ü ustawy o rachunkowości,

ü prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, Podatków lokalnych i opłat),

ü prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

ü prawa zamówień publicznych,

ü ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

6.     Biegła obsługa komputera, w tym znajomość pakietu MS Office (m.in. Excel i Word),

7.     Znajomość programów finansowo-księgowych ( m.in. Symfonia, Płatnik),

8.     Odpowiedzialność, rzetelność, bardzo dobre umiejętności analityczne,

9.     Doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,

10.  Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne.

Oferujemy:

 • Szansę na stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
 • Pakiet multisport,
 • Doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem numeru telefonu kontaktowego,
 3. Kserokopie dyplomu i  innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i  umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. Oświadczenie (odręcznie podpisane przez kandydata) o  następującej treści:
  Na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, z siedzibą przy ul. Rajskiej 1, 31-124 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji.
 6. Oświadczenie (odręcznie podpisane przez kandydata):

a)     o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

b)    o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego można składać do dnia 30 września 2021 r. do godziny 12.00 w siedzibie Biblioteki ul. Rajska 1, 31-124 Kraków lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1

31-124 Kraków

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego

Dopuszczamy możliwość przesłania skanów dokumentacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: biblioteka@rajska.info, która zostanie zweryfikowana na następnym etapie rekrutacji.

Oferty, które wpłyną do siedziby instytucji po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby instytucji. W przypadku dokumentacji złożonej za pomocą poczty elektronicznej decyduje data i godzina wpływu na serwer biblioteki.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. WBP w Krakowie zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami
i przeprowadzenia z nimi rozmowy.

 

ZWIŃ

Procedura rekrutacji ROZWIŃ

Procedura rekrutacji pracowników w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

Koordynator: właściwy pracownik Działu Administracji
Uczestnicy: Dyrektor; kierujący komórkami organizacyjnymi, właściwymi dla danego stanowiska pracy

Cel: ustalenie zasad zatrudniania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, predyspozycjach, zapewniających prawidłową realizację zadań biblioteki, w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy.

PRZEBIEG PROCESU

INFORMACJE OGÓLNE

1. Nabór pracowników przeprowadzany jest w przypadku wystąpienia wakatu na istniejącym stanowisku lub w przypadku utworzenia nowego stanowiska.

2. Dokumenty aplikacyjne składane przez kandydatów powinny być opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

3. Każdy składający aplikację ma prawo do wycofania swoich dokumentów w każdym momencie.

4. W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Administratora. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu naboru.

POSZUKIWANIE KANDYDATÓW POPRZEZ OGŁOSZENIE NABORU

5. W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia naboru, kierujący komórkami organizacyjnymi przesyłają do Dyrektora informację o konieczności przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko lub konieczności utworzenia nowego stanowiska pracy.

6. W sytuacji konieczności utworzenia nowego stanowiska pracy niezbędne jest przeprowadzenie analizy finansowej skutków zwiększenia zatrudnienia.

7. Po uzyskaniu zgody od Dyrektora na przeprowadzenie naboru kierujący komórkami organizacyjnymi właściwymi dla danego stanowiska tworzą opis stanowiska pracy zawierający:

 • charakterystykę zadań realizowanych na danym stanowisku,
 • opis wymagań względem kandydata w zakresie wykształcenia, niezbędnej wiedzy specjalistycznej, umiejętności itp.,
 • wykaz pożądanych cech osobowościowych.

Tak przygotowany opis przesyłają do akceptacji Dyrektora.

8. Po uzyskaniu akceptacji Dyrektora, opis przesyłany jest do właściwego pracownika Działu Administracji celem sporządzenia ogłoszenia rekrutacyjnego.

9. Ogłoszenie rekrutacyjne zawiera m.in. takie informacje, jak:

 • nazwę i adres Biblioteki,
 • nazwę stanowiska pracy,
 • wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku,
 • określenie wymiaru czasu pracy,
 • wymagania względem kandydatów w zakresie wykształcenia, niezbędnej wiedzy specjalistycznej, umiejętności, a także cech osobowościowych,
 • informację o wymaganych dokumentach aplikacyjnych,
 • formę, sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych,
 • formułę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ogłoszenia rekrutacyjne obligatoryjnie publikowane są na stronie internetowej WBP w Krakowie www.rajska.info.

10. Ogłoszenia dodatkowo mogą być publikowane również na stronie podmiotowej BIP lub poprzez umieszczenie informacji w poszczególnych agendach lub na fanpag’u biblioteki. Sposób publikacji każdorazowo ustalany jest indywidualnie ze względu na charakter stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja, tak, aby najskuteczniej dotrzeć do jak największej liczby pożądanych odbiorców. Ogłoszenie może zostać udostępnione również w inny sposób, np. w Urzędach Pracy lub w prasie, lub na specjalistycznych portalach itp.

11. Po upływie terminu składania dokumentów aplikacyjnych właściwy pracownik Działu Administracji dokonuje oceny formalnej zgłoszeń. Aplikacje nie spełniające wymogów formalnych są odrzucane i nie biorą udziału w dalszej rekrutacji.

12. Aplikacje spełniające wymogi formalne przekazywane są kierującym komórkami, do których prowadzony jest nabór (kierownik, koordynator), którzy dokonują oceny kandydatów. Wybrane w tym procesie aplikacje przekazywane są do akceptacji Dyrektora.

13. Osoby, których aplikacje zostały ocenione najwyżej zostają zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

14. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą:

    Dyrektor – przewodniczący,
    Kierownik Działu Administracji,
    Kierownik Działu, do którego prowadzony jest nabór,
    Koordynator Zespołu, do którego prowadzony jest nabór (jeśli ma zastosowanie).

15. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor może upoważnić innego pracownika do przewodniczenia komisji rekrutacyjnej.

16. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane w szczególności są: wiedza, predyspozycje i umiejętności kandydata.

PODJĘCIE DECYZJI O ZATRUDNIENIU

17. Dyrektor WBP w Krakowie po zapoznaniu się z opinią pozostałych członków komisji podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata, który został najwyżej oceniony na podstawie przedstawionych dokumentów oraz odbytej rozmowy kwalifikacyjnej.

18. Właściwy pracownik Działu Administracji informuje kandydatów o decyzji Dyrektora, również negatywnej.

19. W sytuacji kiedy wybrany kandydat nie zdecyduje się na podjęcie zatrudnienia, propozycja zatrudnienia składana jest kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi.

20. Z przebiegu naboru sporządza się protokół.

INNE DOPUSZCZALNE SPOSOBY NABORU

Zatrudnienie pracownika na wolne stanowisko z pominięciem powyżej procedury będzie miało miejsce w następujących przypadkach:

Awans wewnętrzny

21. Niniejsza procedura nie wyklucza drogi awansu wewnętrznego. Jeżeli istnieje możliwość zatrudnienia na danym wolnym stanowisku pracy osoby wyłonionej w drodze awansu wewnętrznego, jest ona priorytetowo rozpatrywana przez Dyrektora WBP w Krakowie.

22. Szczegóły reguluje procedura naboru wewnętrznego przyjęta Zarządzeniem nr 36/2017 z dnia 27.06.2017 r.

Zatrudnienie stażysty

23. W sytuacji kiedy konieczność przeprowadzenia naboru zbiega się z kończącym się okresem stażu Dyrektor może podjąć decyzję o zatrudnieniu na wolne stanowisko stażysty.

24. W tym celu konieczne jest złożenie przez stażystę pisma z prośbą o możliwość zatrudnienia na wolnym stanowisku.

25. Dyrektor podejmuję decyzję o zatrudnieniu po zasięgnięciu opinii o stażyście kierownika działu i koordynatora zespołu, w którym odbywał się staż, a także opinii kierownika działu i koordynatora zespołu, do którego prowadzony jest nabór.

26. Kierownik działu i/lub koordynator zespołu, do którego prowadzony jest nabór, wydaje opinię o stażyście na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej ze stażystą.

27. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane w szczególności są: wiedza, predyspozycje i umiejętności kandydata w odniesieniu do wymagań przygotowanego, zgodnie z pkt 7 procedury, opisu stanowiska pracy.

28. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza się opinię o stażyście.

Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika na tym samym stanowisku

29. W sytuacji kiedy o zatrudnienie na wolne stanowisko ubiega się osoba, która już kiedyś była zatrudniona w WBP w Krakowie i pracowała na tym samym stanowisku Dyrektor może podjąć decyzję o zatrudnieniu tej osoby.

30. W tym celu konieczne jest złożenie przez osobę ubiegającą się o ponowne zatrudnienie pisma z prośbą o możliwość zatrudnienia na wolnym stanowisku.

31. Dyrektor podejmuję decyzję po zasięgnięciu opinii kierownika działu i koordynatora zespołu, w którym pracownik był zatrudniony.

32. Kierownik działu i/lub koordynator zespołu, do którego prowadzony jest nabór, wydaje opinię o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z tą osobą.

33. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są: wiedza, predyspozycje i umiejętności kandydata w odniesieniu do wymagań przygotowanego, zgodnie z pkt 7 procedury, opisu stanowiska pracy. Podczas rozmowy szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy pracownik nie utracił dotychczasowych kwalifikacji.

34. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza się opinię.

ZWIŃ

Klauzula informacyjna ROZWIŃ

biblioteka@rajska.infoKlauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że:

 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 6/99, NIP 676-10-86-811, REGON 000 278 155.

Dane Inspektora Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@rajska.info

Cele przetwarzania:

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia WBP w Krakowie poprzez monitoring wizyjny,

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

 • w odniesieniu do katalogu danych zawartych w art. 221 Kodeksu Pracy - ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • w odniesieniu do dodatkowych danych - wyrażona przez Panią /Pana zgoda – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Dobrowolność podania danych:      

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa jest obligatoryjne; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procedury rekrutacji.

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych dodatkowych danych, innych niż wymagane przepisami prawa, przetwarzamy je na podstawie Pani/Pana zgody. Jeśli zatem nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie przez nas dodatkowych danych, innych niż wymagane przepisami prawa, prosimy nie umieszczać ich w dokumentach aplikacyjnych.

Okres przechowywania danych:

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie będą one niezwłocznie usuwane.
W przypadku nawiązania stosunku pracy dane osobowe kandydata uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Administratora.

Prawo dostępu do danych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi:

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Przekazywanie danych do Państw trzecich:

Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

ZWIŃ

Praktyki studenckie ROZWIŃ

Student, który zamierza odbyć praktykę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie powinien dostarczyć:

Umowę wydrukowaną w 3 egz. i podpisaną przez siebie oraz osobę reprezentującą uczelnię i opatrzoną stosownymi pieczęciami. 
Zaświadczenie  o ubezpieczeniu od NNW (zgodnie z p.8 umowy "Student oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Kserokopia dowodu posiadania aktualnego ubezpieczenia stanowi załącznik do umowy"
Program praktyk – z określeniem liczby godzin i czasu trwania praktyki oraz dzienniczek praktyk (może być w formie elektronicznej). Jeżli uczelnia nie wymaga programu i dzienniczka, po uzgodnieniu, wykorzystywane są wzory tych dokumentów stosowane w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.
Skierowanie z Uczelni.
CV i list motywacyjny.

Kontakt: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Kraków, ul. Rajska 1, pok. 240

e-mail: praktyki@rajska.info

tel. 12 37 52 258

W czasie pandemii istnieje możliwość odbywania praktyk wyłącznie zdalnie.

Praktykę można odbywać w różnych działach biblioteki w zależności od programu i indywidualnych preferencji.

Praktyki w Dziale Edukacji, Nauki i Badań 
Co można robić na praktyce?

 • uczyć seniorów obsługi komputera i internetu,
 • pomagać przy organizacji i obsłudze zajęć edukacyjno-integracyjnych,
 • prowadzić zajęcia językowe,
 • zdobywać doświadczenie w pracach biurowych (w tym projektowaniu i obróbce graficznej) i prowadzeniu badań statystycznych.

Co zyskujesz:

 • możliwość rozwinięcia zainteresowań oraz spotkania ciekawych osób z różnych stron świata,
 • poczucie samorealizacji i satysfakcji,
 • sprawdzenia się w pracy w przyjaznym środowisku,
 • zdobycie nowych doświadczeń.

W zamian oferujemy:

 • wystawienie zaświadczenia o odbytej praktyce,
 • pracę w miłej atmosferze, w towarzystwie innych praktykantów i wolontariuszy (w tym obcokrajowców),
 • zdobycie doświadczania w pracy w dużej instytucji kultury.

 Praktyki możliwe do realizacji w innych działach:
Ogólne zapoznanie się z biblioteką publiczną jako instytucją o określonych zadaniach i funkcjach (kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i in.).
Zasady gromadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych w bibliotekach publicznych.
Udostępnianie zbiorów (prezencyjne i poza obręb biblioteki).
Pedagogika biblioteczna.
Działalność informacyjna bibliotek publicznych.

Zadaniem praktyki studenckiej jest:

pogłębianie wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką życia społeczno-gospodarczego.
umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń i wiedzy „praktycznej”.
rozwijanie własnej aktywności. 
rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.
nauka planowania przedsięwzięć i realizowania prac.

ZWIŃ

Staże w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie ROZWIŃ

Staże w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie możliwe są wyłącznie po uzyskaniu dofinansowania z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Urzędzu Pracy Powiatu Krakowskiego bądź z innego źródła.

Oferta skierowana jest tylko do osób zarejestrowanych w Urzędzie.

Kandydaci, spełniający warunki, mogą przesyłać swoje cv i listy motywacyjne na adres: staze@rajska.info 

W czasie pandemii istnieje możliwość odbywania stażu wyłącznie zdalnie.

Staże w Dziale Edukacji, Nauki i Badań

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy przy badaniach statystycznych oraz prowadzeniu zajęć edukacyjno-integracyjnych w ramach płatnego stażu na stanowisku młodszego bibliotekarza w Dziale Edukacji, Nauki i Badań.

Do zadań młodszego bibliotekarza należeć będzie pomoc m.in. przy:

 •  zbieraniu danych i opracowaniu materiału statystycznego
 •  pracach biurowych,
 •  organizowaniu imprez promujących integrację społeczną oraz edukację dorosłych,
 •  opracowywaniu materiałów szkoleniowych,
 •  przygotowaniu kursów e-learningowych,
 •  obsłudze użytkowników,
 •  redagowaniu i korekcie treści.

Możliwość prowadzenia zajęć:

 •  szkoleń komputerowych dla seniorów
 • spotkań biblioterapeutycznych itp.

Od młodszego bibliotekarza wymagamy:

 •  wykształcenia wyższego, pożądane wyższe bibliotekoznawcze, socjologiczne, psychologiczne,
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera,
 • zdolności komunikacyjnych,
 • kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole.

W zamian oferujemy:

 • współpracę uregulowaną umową dla stażysty przyjętego na okres określony przez Urząd Pracy w jednozmianowym systemie pracy (8 godzinnym),
  wystawienie referencji i opinii o odbytym stażu,
 • pracę w miłej atmosferze, w towarzystwie Wolontariuszy (w tym obcokrajowców),
 • zdobycie doświadczania w pracy w wojewódzkiej instytucji kultury.
ZWIŃ

Wolontariat ROZWIŃ

Zachęcamy do dołączenia do grupy wolontariuszy z różnych krajów i w różnym wieku, którzy mają możliwość realizowania swoich pomysłów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zapraszamy do współpracy!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: wolontariat@rajska.info

W czasie pandemii istnieje możliwość odbywania wolontariatu wyłącznie zdalnie.

Wolontariat w Dziale Edukacji, Nauki i Badań

Co można robić na wolontariacie?

 • uczyć seniorów obsługi komputera i internetu,
 • pomagać przy organizacji i obsłudze zajęć edukacyjno-integracyjnych,
 • prowadzić zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • zdobywać doświadczenie w pracach biurowych (w tym projektowaniu i obróbce graficznej) i prowadzeniu badań statystycznych.

Pomagając innym zyskujesz:

 • możliwość rozwinięcia zainteresowań oraz spotkania ciekawych osób z różnych stron świata,
 • poczucie samorealizacji i satysfakcji,
 • zdobycie nowych doświadczeń.

W zamian oferujemy:

 • współpracę uregulowaną umową dla wolontariusza na okres minimum 31 dni (rozłożonych w dogodnym i uzgodnionym wcześniej terminie),
 • wystawienie referencji i opinii o odbytym wolontariacie,
 • pracę w miłej atmosferze, w towarzystwie innych wolontariuszy (w tym obcokrajowców),
 • zdobycie doświadczania w pracy w dużej instytucji kultury.
ZWIŃ
Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.