Małopolska. Regiony - Regionalizmy - Małe Ojczyzny

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie bardzo dużą wagę przywiązuje do propagowania, a tym samym ochrony i poszanowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Małopolski, też historycznie – Galicji. W odpowiedzi na to, WBP w Krakowie wraz z Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK) oraz przy współpracy Polskiego Towarzystwa Historycznego wydaje od roku 2005 rocznik regionalistyczny „Małopolska. Regiony - regionalizmy - małe ojczyzny”.

Jest to jedyne na terenie województwa małopolskiego wydawnictwo ciągłe, szeroko prezentujące i popularyzujące zagadnienia regionalizmu małopolskiego w kontekście interdyscyplinarnym, uwzględniającym w treści współzależność kultury materialnej oraz zasobów naturalnych regionu.

Rocznik przyczynia się do zwiększenia wiedzy i świadomości o różnorodności kulturowej wspólnot etnicznych i regionalnych Małopolski oraz kreatywności osób żyjących na tym obszarze, a także instytucji działających na rzecz dziedzictwa kulturowego. Pismo prezentuje osiągnięcia twórców i badaczy regionu, kulturę mniejszości narodowych, ścieżki edukacji regionalnej, życie intelektualne społeczności lokalnych, a także udostępnia materiały archiwalne, omawia ważne dla wspólnot regionalnych i lokalnych bieżące wydarzenia kulturalne. W roczniku jest też przegląd publikacji i ich recenzji, co ma skłonić czytelników do poszerzenia wiedzy o swojej „małej ojczyźnie”.

Uwzględniając wymogi cywilizacyjne, demokracji, edukacji medialnej i współpracę społeczności w Polsce i za granicą, Redakcja publikuje pełne treści rocznika na stronie internetowej czasopisma - http://www.malopolska.org/.

 

Informacja o możliwości nabycia tomu bieżącego, jak i poprzednich:

Elżbieta Karelus

WBP w Krakowie, ul. Rajska 1, piętro I,

pok. 125,

tel. 12 37 52 232

mail: elzbieta.karelus@rajska.info

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.