Polityka prywatności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Polityka prywatności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ROZWIŃ

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przywiązuje wagę do bezpieczeństwa przetwarzanych danych, m.in. w zakresie zachowania poufności danych osobowych. Zależy nam na tym, aby każdy z Państwa wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Jeżeli są Państwo naszymi czytelnikami, korzystają Państwo w jakikolwiek sposób z naszych usług publicznych lub serwisów informujemy, że administratorem Państwa danych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, Kraków

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub zgłosić nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, pisząc na adres e-mail:  iodo@rajska.info .

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Państwa dane osobowe nigdy nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług publicznych lub do spełnienia naszych obowiązków ustawowych, tj. ochrony zbiorów.

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jako administrator Państwa danych osobowych zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia danych w systemach informatycznych poprzez wdrożenie i zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych i cel ich przetwarzania?

Celem przetwarzania danych jest realizacja usług publicznych świadczonych przez Bibliotekę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o bibliotekach oraz ustawa o statystyce publicznej, oraz przepisy wykonawcze.

Jaki jest czas przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Jakie mają Państwa prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do nas z wnioskami o:

- udzielenie informacji o przetwarzanych danych,

- wydanie kopii przetwarzanych danych,

- niezwłoczne sprostowania nieprawidłowych danych,

- uzupełnienie niekompletnych danych osobowych,

- ograniczenie przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,

- niezwłoczne usunięcie danych bezpodstawnie przetwarzanych,

- przeniesienie danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się pisemnie z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Mają też Państwo prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeśli, Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Aktualizacja Polityki prywatności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie:

Jeśli w przyszłości zajdzie konieczność aktualizacji zasad prywatności.

Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

ZWIŃ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych. ROZWIŃ

Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych WBP w Krakowie jest:

Paweł Soczek

mail: iodo@rajska.info

ZWIŃ

Monitoring Wizyjny ROZWIŃ

INFORMACJA ADMINISTRATORA DOTYCZĄCA STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 

Administratorem danych osobowych zapisanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (WBP w Krakowie), ul. Rajska 1, 31-124 Kraków, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 6/99, NIP 676-10-86-811, REGON 000 278 155.
Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony mienia, w tym materiałów bibliotecznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie WBP w Krakowie .
W ramach monitoringu przetwarzane są dane osobowe osób zarejestrowanych przez kamery zainstalowane na terenie WBP w Krakowie. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia przez Administratora oraz ochrony jego praw oraz:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach – Dz. U z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.,

- § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,

- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek wejścia do budynku, pomieszczenia oraz teren wokół Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków.

Strefy monitorowane zostały oznaczone w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich tabliczek informacyjnych.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub została powzięta wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
WBP w Krakowie dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia.
Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Dostęp do danych osobowych zapisanych w systemie monitoringu mają jedynie upoważnieni pracownicy Administratora a także pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@rajska.info ,
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ZWIŃ

Polityka Cookies ROZWIŃ

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Kiedy wchodzisz na strony naszej witryny, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer.
Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych na naszej witrynie, w szczególności tych wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron naszej witryny.

Jak wyłączyć ciasteczka:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

ZWIŃ
Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.