Statut, struktura, plan działania

UCHWAŁA Nr LXXV/1104/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 20 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia nowej treści statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, instytucji kultury województwa małopolskiego.

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094, z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 , z 2023 r. poz. 1662) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nową treść statutowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała nr 907/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania nowej treści statutowi samorządowej instytucji kultury Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

UZASADNIENIE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego, działającą na podstawie statutu nadanego Uchwałą nr 286/99 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 listopada 1999 roku w sprawie nadania statutów instytucjom kultury, dla których Województwo Małopolskie pełni rolę organizatora, zmienionego Uchwałami Zarządu Województwa Małopolskiego nr 404/2000 z dnia 11 września 2000 roku i nr 907/09 z dnia 13 sierpnia 2009 roku.

Istnieje potrzeba skorygowania zapisów statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, w tym dookreślenia i zaktualizowania celów i obszarów jej działalności (§5). Wprowadzenia obligatoryjnego działania Rady Programowej, jako ciała opiniodawczego i doradczego dyrektora, a także konieczności 2 przedstawicieli Organizatora w tej Radzie (§9).

Z uwagi na dużą liczbę pracowników WBP w Krakowie (180 osób), a także potrzebę ujednolicenia we wszystkich instytucjach kultury Województwa Małopolskiego składu kadry zarządzającej, konieczne  jest utworzenie dodatkowego stanowiska zastępcy dyrektora.   Dookreślenia i zaktualizowania wymagają także zasady i tryb powoływania dyrektora i zastępców dyrektora WBP w Krakowie (§8).

Ponadto, w związku ze zmianą stanowiska organu nadzoru oraz linią orzecznictwa sądowego przyjmuje się, iż nadawanie statutu podległym instytucjom kultury należy do kompetencji Sejmiku Województwa Małopolskiego, a nie Zarządu Województwa Małopolskiego. Statut Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, to tekst jednolity obejmujący wszystkie wprowadzone zmiany.

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęcie nowej treści statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie jest uzasadnione.

 

Załącznik do uchwały nr LXXV/1104/23
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 20 listopada 2023 r.

 

 

STATUT

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury.

2. Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

1)    ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2023 r. poz. 1662), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

2)    ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2393);

3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1270 z późn. zm.);

4)    niniejszego Statutu.

§ 2

Organizatorem Biblioteki jest Województwo Małopolskie zwane dalej „Organizatorem”.

 § 3

1. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora  pod numerem RIK 6/99.

2. Siedzibą Biblioteki jest Kraków, a obszarem jej działalności Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Małopolskiego. Biblioteka może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Biblioteka posiada osobowość prawną.

4. Biblioteka posługuje się również nazwą skróconą w brzmieniu: WBP w Krakowie.

Rozdział II
Zakres działalności
§ 4

1. Do zakresu działania Biblioteki, głównej biblioteki Województwa Małopolskiego, należy zapewnianie dostępu do kultury ze szczególnym uwzględnieniem literatury, stwarzanie warunków do wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań, zapewnianie równego, nieograniczonego dostępu do wiedzy i informacji oraz służenie edukacji i nauce.

2. Biblioteka, rozwijając i zaspokajając potrzeby czytelnicze, edukacyjne i kulturowe społeczeństwa oraz wspierając funkcjonowanie sieci bibliotecznej w województwie, współdziała z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy.

3. Biblioteka prowadzi działalność kulturalną, naukowo-badawczą, wydawniczą, popularyzatorską i edukacyjną, w tym kształcenie ustawiczne, w dziedzinach związanych z działalnością statutową.

§ 5

Zakres działalności statutowej Biblioteka realizuje przede wszystkim  poprzez:

1)    gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, zarówno 
w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej, służących obsłudze potrzeb dostępu do kultury  
oraz potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie Małopolski oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy i społeczny;

2)    udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych oraz udostępnianie zdalne;

3)    pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i wprowadzanie do obiegu bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;

4)    realizowanie lokalnych, wojewódzkich i ponadregionalnych imprez kulturalnych i czytelniczych oraz udzielanie pomocy w organizacji lokalnych imprez tego rodzaju;

5)    organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom ze szczególnymi potrzebami;

6)    współdziałanie z bibliotekami własnej oraz innych sieci, instytucjami kulturalnymi, naukowymi, edukacyjnymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa;

7)    sprawowanie nadzoru i wsparcia merytorycznego w zakresie realizacji przez biblioteki powiatowe i gminne Małopolski zadań z zakresu opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych, dokształcania i doskonalenia pracowników oraz wymiany materiałów bibliotecznych;

8)    wspieranie innych bibliotek, szczególnie małopolskich, w uzupełnianiu zbiorów;

9)    wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień i przepisów szczególnych;

10)  prowadzenie działań włączających społecznie;

11)  badanie stanu potrzeb czytelniczych mieszkańców Województwa Małopolskiego oraz stopnia ich zaspokajania przez biblioteki;

12)  opracowywanie opinii, analiz i wniosków dotyczących sieci bibliotek publicznych, przedstawianie ich organizatorom oraz innym organom;

13)  opracowywanie opinii dotyczących zmiany sieci bibliotek publicznych, a w szczególności połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, likwidacji lub zmiany lokalizacji filii oraz oddziałów;

14)  organizowanie i prowadzenie dokształcania i doskonalenia zawodowego dla pracowników bibliotek publicznych Małopolski oraz tworzenie rekomendacji standardów działania i dobrych praktyk;

15)  prowadzenie wymiany materiałów bibliotecznych z bibliotekami w kraju i za granicą oraz koordynacja wymiany materiałów bibliotecznych w Województwie Małopolskim;

16)  współpracę z bibliotekami zagranicznymi;

17)  prowadzenie i organizowanie działalności edukacyjnej, w szczególności edukacji osób dorosłych, oraz promowanie idei "uczenia się przez całe życie";

18)  promocję czytelnictwa i literatury.

§ 6

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Opłaty mogą być pobierane:

1)    za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

2)    za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;

3)    w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

4)    za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

5)    za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

4. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie Biblioteką
§ 7

1. Organizację wewnętrzną Biblioteki, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w Bibliotece związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.

2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

§ 8

1. Biblioteka jest zarządzana przez Dyrektora Biblioteki zwanego dalej „Dyrektorem”.

2. Do zakresu działania Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:

1)    zarządzanie całokształtem działalności Biblioteki;

2)    nadzór nad majątkiem Biblioteki;

3)    reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;

4)    przedstawianie właściwym podmiotom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w tym zakresie;

5)    wydawanie regulaminów i zarządzeń zgodnie z wewnętrznymi regulacjami prawnymi Biblioteki;

6)    dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych w Bibliotece pracowników.

3. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego  w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

1)   w drodze konkursu lub

2)   w trybie bezkonkursowym.

4. Zarząd Województwa Małopolskiego może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej (zarządcy) na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury. Do zarządcy stosuje się odpowiednio zapisy Statutu dotyczące Dyrektora.

5. Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy dwóch zastępców, z którymi nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jednocześnie określając zakres ich obowiązków. Zatrudnienie danej osoby na stanowisku Zastępcy Dyrektora wymaga uzgodnienia z Organizatorem.

6. Nawiązanie stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora może być poprzedzone naborem na to stanowisko, przeprowadzonym zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Bibliotece.

 § 9

1. Przy Bibliotece działa Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradcze dyrektora.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje samodzielnie Dyrektor z zastrzeżeniem, że Organizator wskazuje dwóch przedstawicieli do pracy w Radzie Programowej. W skład Rady powinni wchodzić przede wszystkim przedstawiciele środowisk naukowych, kulturalnych i twórczych oraz osoby zaangażowane  w upowszechnianie kultury.

3. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora regulaminu. 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 10

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Biblioteka gospodaruje przekazaną, użyczoną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą legalności, efektywności, gospodarności i celowości wykorzystania środków finansowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora Biblioteki, z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Majątek Biblioteki wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Biblioteki.

 § 11

1. Źródłami finansowania dla działalności Biblioteki są:

1) środki finansowe przekazywane przez Organizatora w formie dotacji:

a) podmiotowej na: finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,  w tym na wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza na zakup materiałów bibliotecznych, doskonalenie zawodowe pracowników oraz utrzymanie i remonty obiektów;

b) celowej na: finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz realizację wskazanych zadań i programów;

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4)  darowizny otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

5) dotacje celowe z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu państwa;

6) środki pozyskiwane z funduszy zewnętrznych.

2. Dyrektor zapewnia terminowe i zgodne z przepisami  sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez niezależnego biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Organizatorowi.
§ 12

1. Biblioteka, obok swej działalności podstawowej może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1)    wypożyczania, wynajmowania i dzierżawienia składników mienia ruchomego Biblioteki oraz powierzchni reklamowych;

2)    wynajmowania pomieszczeń, przestrzeni i sal;

3)    świadczenia usług reklamowych i promocyjnych;

4)    organizowania wydarzeń artystycznych i kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i innych spotkań;

5)    sprzedaży wydawnictw, materiałów promocyjnych, informacyjnych i pamiątkowych oraz wyrobów przemysłu kultury.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Biblioteki.

3. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Biblioteki.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 13

Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 14

Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Program działania WBP w Krakowie na lata 2024-2026

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.