Twórczy opór

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę plakatów pt. „Twórczy Opór".

 Na wystawie zaprezentowano 52 plakaty – stworzone przez ukraińskich artystów w pierwszych tygodniach wojny. „Twórczy Opór” jest artystyczną inicjatywną studentów wydziałów graficznych dwóch kijowskich uczelni – Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki oraz Kijowskiego Uniwersytetu Kultury. To właśnie wykładowcy i studenci wydziałów grafiki już drugiego dnia wojny uruchomili projekt wyrażający tragedię inwazji na Ukrainę.

Prace te powstawały na laptopach w pociągach ewakuacyjnych, w schronach przeciwbom-bowych, w godzinach policyjnych, pod presją związaną z przebywaniem na terytoriach oku-powanych, przy wyciu syren, w stanie emocjonalnego stresu, depresji z powodu rozłąki z rodziną i przyjaciółmi, z dala od domu, ale zawsze z wiarą w niezaprzeczalne przyszłe zwy-cięstwo Ukrainy. W tworzenie plakatów patriotycznych włączyli się wszyscy, którzy posiadali możliwości techniczne. Ci, którzy mieli ograniczony dostęp do urządzeń i aplikacji graficz-nych, monitorowali aktualne treści na portalach społecznościowych, formułowali tematy, komponowali hasła, selekcjonowali informacje.

Plakaty zawierają rozmaite symbole ukazujące zarówno siłę narodu ukraińskiego, jak i zbrodnie popełniane przez Rosjan w czasie wojny. Wspólną cechą tych prac jest charakterystyczne naśladowanie najlepszych tradycji ukraińskiej i polskiej szkoły plakatu. To nie jest przypadek, bowiem Andriy Budnyk, pomysłodawca wystawy, jest jednym z tych, którzy studiowali w Krakowie w latach 80. Takie zrządzenie losu. Polska szkoła plakatu była w tamtych czasach dla ukraińskich plakacistów niemal jedynym „oknem na Europę” wyciętym w wysokim murze komunistycznego reżimu. Demonstracja intelektualnej gry, umiejętność zwięzłego i trafnego wyrażania osobistej opinii w unikalnym kreolizowanym tekście – te zasady polskiej sztuki plakatu w sposób organiczny weszły do praktyki artystów ukraińskich w latach 80. Są w nich odniesienia i aluzje, które często nie wymagają słów. Mówią o Ukrainie w języku ukraińskiego ornamentu, w języku symbolicznych kolorów żółtego i niebieskiego, w języku kultowych dla Ukrainy utworów Tarasa Szewczenki, Łesi Ukrainki, Iwana Franki. O wrogu mówi wstążka św. Jerzego i litera „Z”, która już zmieniła się z litery w haniebny znak rosyjskich okupantów. O wrogu mówi też cytat ze starej niemieckiej ryciny z potwornym wilkołakiem. Wojna zaburza umysły, wynosząc demony na powierzchnię.

Wspólnym mianownikiem ukraińskiej i polskiej szkoły plakatu było połączenie ekspresyjnej, niezwykle intensywnej energii ze szczególną poezją i liryzmem, wykorzystanie szerokiej gamy skojarzeń, metafor, aluzji i podtekstów. Na plakatach uczniów Andriya Budnyka Polska jawi się jako przyjacielski, współczujący, prawdziwie bratni kraj, który zapewnia schronienie i odczuwa nasz ból jako swój własny. Na plakatach są krwawe łzy zgwałconych ukraińskich kobiet. Te plakaty to połączenie tego, co wzruszająco-naiwne z tym, co groteskowo- dramatyczne. Są w nich odniesienia i aluzje, które często nie wymagają słów. Mówią o Ukrainie w języku ukraińskiego ornamentu, w języku symbolicznych kolorów żółtego i niebieskiego, w języku kultowych dla Ukrainy utworów Tarasa Szewczenki, Łesi Ukrainki, Iwana Franki..

Wojna determinuje wybory i pokazuje, kto jest po której stronie. Dlatego przedstawiane pra-ce ukraińskich studentów demonstrują nie tylko ich chęć opanowania języka sztuki plakatu tak dobrze, jak to możliwe, ale także i przede wszystkim pragnienie pokoju, ujawnienia ha-niebnych zbrodni wojennych, wniesienia własnego wkładu w walkę za pomocą ich głównej broni – plakatu.

Kuratorzy wystawy:

Olena Donets

Wydział Sztuk Pięknych Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W.I. Wiernadskiego

Andriy Budnyk

Wydział Projektowania Graficznego Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki

 

Termin ekspozycji: 7.11.2022 – 9.01.2023, wernisaż: 16 listopada, godz. 14:00

Miejsce ekspozycji: I piętro (lewe skrzydło) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Воєводська Публічна Бібліотека в Кракові запрошує на виставку плакатів під назвою „Творчий опір”.

 

 На виставці представлено 52 плакати – створених українськими художниками в перші тижні війни. «Творчий опір» – мистецька ініціатива студентів графічних факультетів двох київських університетів – Київського Національного Університету Культури і Мистецтв та Київського Університету Культури. Саме викладачі та студенти факультетів графіки започаткували проект, який відобразив трагедію вторгнення в Україну на другий день війни.

 

Ці роботи створювалися на ноутбуках в евакуаційних поїздах, у бомбосховищах, під час комендантської години, під тиском перебування на окупованих територіях, під завивання сирен, у стані емоційного стресу, депресії через розлуку з родиною та друзями, далеко від додому, але завжди з вірою в незаперечну майбутню перемогу України. До створення патріотичних плакатів долучилися всі, хто мав технічні можливості. Ті, хто мав обмежений доступ до графічних пристроїв і додатків, стежили за поточним контентом у соціальних мережах, формулювали теми, складали слогани та відбирали інформацію.

Плакати містять різноманітну символіку, яка демонструє як силу української нації, так і злочини, скоєні росіянами під час війни. Спільною рисою цих робіт є характерне наслідування кращих традицій української та польської школи плакату. Це не випадково, адже ініціатор виставки Андрій Будник – один із тих, хто навчався у Кракові у 1980-х рр. Такий поворіт долі. На той час польська школа плакату була для українських плакатистів чи не єдиним «вікном у Європу», прорізаним у високих стінах комуністичного режиму. Демонстрація інтелектуальної гри, вміння стисло й точно висловити особисту думку в унікальному креолізованому тексті – ці принципи польського плакатного мистецтва органічно увійшли в практику українських митців 1980-х рр. Вони містять відсилання та ілюзії, які часто не потребують слова. Про Україну говорять мовою українського орнаменту, мовою символічних кольорів жовто-блакитного, мовою українських творів Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Георгіївська стрічка та літера «Z», яка вже змінилася з букви на ганебний знак російських окупантів. Згадується ворог і в цитаті зі старонімецької гравюри з жахливим перевертнем. Війна тривожить розум, виводячи демонів на поверхню.

Спільним знаком української та польської шкіл плакату було поєднання експресивної, надзвичайно напруженої енергетики з особливою поетичністю та ліризмом, використання широкого спектру асоціацій, метафор, ілюзій та підтекстів. На плакатах учнів Андрія Будника Польща постає дружньою, милосердною, справді братерською країною, яка дає притулок і відчуває наш біль як свій. На плакатах зображені криваві сльози зґвалтованих українок. Ці плакати поєднують зворушливе й наївне з гротескним і драматичним. Є посилання та ілюзії, які часто не потребують слів. Вони говорять про Україну мовою українського орнаменту, мовою символічних кольорів жовто-блакитного, мовою культових для України творів Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка.

Війна визначає вибір і показує, хто на чиєму боці. Тож представлені роботи українських студентів демонструють не лише їхню готовність якомога краще оволодіти мовою плакатного мистецтва, а й, насамперед, прагнення миру, розкриття страшних воєнних злочинів, зробити власний внесок у боротьбу своєю головною зброєю - плакатом.

Куратори виставки:

Олена Донець

Відділ Образотворчого Мистецтва НБУ ім В.І. Вернадського

Андрій Будник

Кафедра Графічного Дизайну Київського Національного Університету Культури і Мистецтв

 

Дата виставки: 07.11.2022 – 09.01.2021, відкриття: 16.11 о. 14:00

Місце експозиції: 1 поверх (ліве крило) Воєводської Публічної Бібліотеки в Кракові

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.