Fastrygi i emocje zsz...życia

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę prac Matyldy Becli pt. „"Fastrygi i emocje zsz...życia" .

Życie i twórczość to etap kształtowania poza świadomością alter ego. To zapis zdarzeń, "Tabula rasa", ta karta wciąż zapada się i tworzy na nowo, a potem kasuje.

Pierwszy cykl to linie farby powstające pod naciskiem pędzla jak "Panta rhei", gdyż wszystko płynie. Wszystko jest nie - zmienne jak cisza, niepokój, chaos... 

Natomiast odbicie niekotrolowane to również zbiór emocji, przeżyć, jak linie papilarne odbite dłonią lub przypadkiem na monotypii w sposób nie lub uzasadniony.

Również tkaniny, a na nich -Kobieta jak fastryga, która może być zmienną i emocje, które w niej się kłębią, gdyż:  "Każda kobieta jest jak alfabet, a każda emocja znajdzie swoją literę". 

Wystawa przybliża pewną część twórczości, niedokończonej historii, która jest zarysem nieujarzmionej, niejednostajnej i arytmicznej sztuki. 

Matylda Becla, artystka, malarka, kaligraf. Interesuje się sztuką, filozofią,kulturoznawstwem.  Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Malarstwa, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Dyplom uzyskała w Pracowni Malarstwa pod kierunkiem prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej oraz aneks z grafiki warsztatowej w Pracowni Drzeworytu pod kierunkiem prof. Bogdana Migi.

Ukończyła Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Wydziale Historycznym, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Politologię na kierunku Dziennikarstwo w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie oraz CXIV Liceum Ogólnokształcące o kierunku artystycznym im. Jana Kilińskiego w Warszawie.

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, Okręg Krakowski. Tworzy obrazy w technice olejnej, akrylowej, gwaszem. Z graficznych metod pracy wybrała linoryt oraz monotypię, aby uzyskać efekt niepowtarzalnego odbicia farby na podłożu, specjalizuje się w malarstwie na tkaninie, poszukuje własnych technik twórczości. Jest również kaligrafem. Ukończyła kurs Polskiej Kaligrafii Przedwojennej. Interesuje się historią kaligrafii oraz archiwistyką, strukturą pisma oraz zapiskami naszych przodków.

Ponadto prowadzi indywidualne i grupowe lekcje nauki kaligrafii, rysunku, malarstwa oraz różnych technik plastycznych.

Udział w wystawach:

- Wernisaż i wystawa "Mały Format 2022", ZPAP OK, Galeria Raven w Krakowie, 2022

-  IV Bal Charytatywny Fundacji MATIO, 2022

- Wernisaż i wystawa  „VII Bożonarodzeniowy Salon ZPAP” w Pałacu Sztuki w Krakowie, 2022

- Udział w konkursie: MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE GRAFIKI 2021 W KRAKOWIE, MTG 2021

- Wernisaż i wystawa ”VI Bożonarodzeniowy Salon ZPAP” w Pałacu Sztuki w Krakowie, 2019-2020

- Wernisaż i wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków, Okręg Krakowski, "Mały Format", Galeria RAVEN, 2020

- Aukcja oraz II Bal Charytatywny, Fundacji MATIO, 2020

- Wernisaż i wystawa ”V Bożonarodzeniowy Salon ZPAP” w Pałacu Sztuki w Krakowie, 2019-2020

- Wernisaż i wystawa ZPAP, Galeria Pryzmat, 2019

- "Zawsze w drodze", wystawa prac studentów i wykładowców ASP im. Jana Matejki w Krakowie, 2016

- Wystawa: profesorów, asystentów, studentów oraz doktorantów krakowskiej ASP, wieńcząca wydarzenie oraz projekt "TO JA.TO MY" w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie, 2016

- Wykonanie obrazów do wystroju wnętrz zabytkowego Pałacu Goetz w Brzesku woj. małopolskie, 2015

- "Droga myśli i pędzla", wystawa Pracowni Malarstwa ASP, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 2014

- Targi Sztuki - Nowohucki Festiwal Sztuki, 2014

- "Spotkanie", wystawa Pracowni Tkaniny Artystycznej ASP im. Jana Matejki w Krakowie, 2014.

 Miejsce ekspozycji: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, I piętro, lewe skrzydło

Termin ekspozycji: 18.08.2022 – 1.10.2022

Wernisaż wystawy: 18.08.2022, godz. 18.00

 


"Tacks and the emotions of sewing.s..life" Matylda Becla
Life and creativity are the stages of shaping beyond the alter ego consciousness. It's a record of events, "Tabula rasa", this card keeps collapsing and recreating and then erasing.

The first cycle is the lines of paint created under the pressure of a brush like "Panta rhei", because everything flows, everything is not - changeable like silence, anxiety, chaos ...

On the other hand, uncontrolled reflection it is also a collection of emotions, experiences, like fingerprints, imprinted with a hand or accidentally on a monotype in an unreasonable or justified way.

Also fabrics and on them - A woman like a tack, which can be changeable and the emotions that swirl in her, because: "Every woman is like an alphabet, and every emotion will find its letter."

The exhibition presents a certain part of the work, unfinished history, which is an outline of untamed, uneven and arrhythmic art.


Matylda Becla, artist, paintress, calligrapher

A graduate of MA studies at the Faculty of Painting, Academy of Fine Arts name of Jan Matejko in Cracow.
She obtained a diploma in the Painting Studio under the supervision of prof. Teresa Kotkowska-Rzepecka, and an appendix from the graphic arts in the Woodcut Studio under the supervision of prof. Bogdan Miga.Graduated from Postgraduate Studies in Museology at the Faculty of History, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Jagiellonian University in Cracow.
She also graduated from Political Science in the field of Journalism at the Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych name of Jerzy Giedroyc in Warsaw and CXIV Secondary School of Art in the name of Jan Kiliński in Warsaw.Belongs to the Association of Polish Artists and Designers, Cracow District.She creates paintings in oil, acrylic and gouache techniques. Makes sketches, pencil and ink drawings. From the graphic methods of work, she chose a linocut and a monotype to obtain the effect of a unique reflection of the paint on the substrate, specializes in painting on fabric, looking for his own creative techniques. She is also a calligrapher.
Completed the Polish Pre-War Calligraphy course, specializes in English language course - Copperplate script, Austin Palmer's Method - business writing, handwriting, brush lettering, cursive alphabet and original calligraphy.Prints out; diplomas, dedications, poems, letters, recreates writings, historical artifacts and old documents. She is interested in the history of calligraphy and archivistics.

The structure of the magazine and the notes of our ancestors.In addition, he conducts individual and group lessons in calligraphy, drawing, painting and various art techniques.


Events and exhibitions:
- Opening and exhibition "Mały Format 2022", ZPAP OK, Raven Gallery in Cracow, 2022
- IV Charity Ball of the MATIO Foundation, 2022
- Opening and exhibition "VII ZPAP Christmas Salon" at the Palace of Arts in Krakow, 2021-2022
- Participation in the competition: [MTG 2021] transgrafia 2.0
- Participation in the competition: INTERNATIONAL GRAPHIC TRIENNALE 2021 IN CRACOW,  MTG 2021
- Vernissage and exhibition "VI Christmas Salon ZPAP" at the Palace of Arts in Cracow,
- Vernissage and exhibition of the Association of Polish Artists and Designers, Cracow District, Brzozowa 7, "Mały Format", RAVEN Gallery, 2020
- "Mały Format 2020" exhibition, ZPAP OK, RAVEN Gallery in Cracow, 2020
- Auction and 2nd Charity Ball, MATIO Foundation, 2020.
- Vernissage and exhibition "V Christmas Salon ZPAP" at the Palace of Arts in Cracow, 2020
- Vernissage and exhibition of the Association of Polish Artists and Designers, Pryzmat Gallery, 2019
- Auction "Young Art", DESA Auction House, Kmitów Palace, Cracow 2018
- Pre-auction exhibition, DESA Auction House, Kmitów Palace, Cracow 2018 - Auction "Young Art", DESA Auction House, Kmitów Palace, Cracow 2017
- Pre-auction exhibition, DESA Auction House, Kmitów Palace, Cracow 2017 - "Always on the way" an exhibition of works by students and lecturers of the Academy of Arts Beautiful them. Jan Matejko in Cracow, 2016
- Exhibitions: professors, assistants, students and doctoral students in Cracow Academy, crowning Art and the project "IT'S ME" in Małopolska Garden of Arts in Cracow, 2016
- Implementation of paintings for the interiors of the annual Goetz Palace in Brzesko, province Lesser Poland, January - 2015
- "The Way of Thought and Brush", exhibition of the Painting Studio of the Academy of Fine Arts in Cracow, 2014
- Art Fair - Nowa Huta Art Festival, 2014
- "Meeting", an exhibition of the Artistic Textile Studio of the Academy of Fine Arts
  Jan Matejko in Cracow - 2014.

 Miejsce ekspozycji: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, I piętro, lewe skrzydło

Termin ekspozycji: 18.08.2022 – 1.10.2022

 

 

 

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.