Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna, którą otrzymać można bezpłatnie w Punkcie Rejestracji Czytelników oraz Artetece.

W celu otrzymania karty bibliotecznej, należy zgłosić się do Punktu Rejestracji czytelników w budynku głównym Biblioteki lub w Artetece. Zgłaszający się powinien:

a)  okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oświadczyć o aktualnym adresie zameldowania; osoby, które nie mają adresu zameldowania, zobowiązane są złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji;

b)  wypełnić i podpisać czytelnie formularz zapisu. Druk zobowiązania można pobrać w Punkcie Rejestracji Czytelników, w Artetece lub ze strony internetowej.

Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:

a) dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz

b) pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku zobowiązania Biblioteki. Rodzic lub opiekun prawny podpisując formularz zapisu okazuje dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość. Nieletni powyżej 13 roku życia mogą zapisywać się samodzielnie pod warunkiem dostarczenia poręczenia oraz kopii dokumentu tożsamości (do wglądu), o którym mowa powyżej.

c) w przypadku niepełnoletnich studentów obcokrajowców, wymogu określonego w ust. 3 lit. b nie stosuje się.

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać zaraz po dokonaniu formalności zapisu.