Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Regulaminy

  

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

(tekst ujednolicony)

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE (tekst ujednolicony) (Przyjęty Zarządzeniem nr 13/2017 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie z późniejszymi zmianami.)

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

Regulamin Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie określa prawa oraz obowiązki Użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.

Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie oznacza to Regulamin Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

 

§ 1

1. Usługi świadczone przez Bibliotekę są ogólnodostępne oraz bezpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych niniejszym Regulaminie.

2. Biblioteka świadczy usługi w ramach następujących agend oraz punktów obsługi Użytkownika:

a)   Arteteka;

b)   Biblioteka Sztuki;

c)   Czytelnia Czasopism;

d)   Czytelna Główna;

e)   Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej;

f)    Czytelnia Informacji Naukowej i Bibliograficznej;

g)   Czytelnia Materiałów Własnych;

h)   Czytelnia Zbiorów o Krakowie i Małopolsce,

i)    Punkt Informacyjny;

j)    Punkt Rejestracji Czytelników,

k)   Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Obcojęzycznych,

l)    Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci;

m)  Wypożyczalnia i Pracownia Informatyczna,

n)   Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży;

o)   Wypożyczalnia i Pracownia Muzyczna,

p)   Wypożyczalnia Główna;

q)   Wypożyczalnia Książki Mówionej i Brajlowskiej;

r)    Wypożyczalnia Międzybiblioteczna; 

 

§ 2

1. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna.

2. W celu otrzymania karty bibliotecznej, należy zgłosić się do Punktu Rejestracji czytelników w budynku głównym Biblioteki lub w Artetece. Zgłaszający się powinien:

a)  okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oświadczyć o aktualnym adresie zameldowania; osoby, które nie mają adresu zameldowania, zobowiązane są złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji;

b)  wypełnić i podpisać czytelnie formularz zapisu. Druk zobowiązania można pobrać w Punkcie Rejestracji Czytelników, w Artetece lub ze strony internetowej.

3. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:

a) dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz

b) pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na druku zobowiązania Biblioteki. Rodzic lub opiekun prawny podpisując formularz zapisu okazuje dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość. Nieletni powyżej 13 roku życia mogą zapisywać się samodzielnie pod warunkiem dostarczenia poręczenia oraz kopii dokumentu tożsamości (do wglądu), o którym mowa powyżej.

c) w przypadku niepełnoletnich studentów obcokrajowców, wymogu określonego w ust. 3 lit. b nie stosuje się.

4. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Użytkownik, który zgłosi wniosek o likwidację konta bibliotecznego jest zobowiązany do zwrotu karty bibliotecznej.

6. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia Bibliotece faktu utraty karty bibliotecznej. Użytkownik pokrywa zryczałtowany koszt ponownego nadruku karty w wysokości 6 zł. Z opłaty tej zwolnieni są Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia.

7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

8. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma kierowane do Użytkownika na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone.

9. Biblioteka, na pisemny wniosek Użytkownika, usunie jego dane z bazy Użytkowników, o ile nie posiada on w stosunku do Biblioteki nieuregulowanych zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

1. Zbiory biblioteczne udostępniane są: prezencyjnie w czytelniach, poprzez wypożyczenia indywidualne na zewnątrz, wypożyczenia międzybiblioteczne, na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej, a także zdalnie w przypadku części zasobów i specjalistycznych baz Arteteki. 

a) ze zbiorów udostępnianych prezencyjnie w czytelniach można korzystać wyłącznie na terenie Biblioteki;

b) z oprogramowania, zbiorów cyfrowych i baz danych można korzystać na wyznaczonych stanowiskach komputerowych lub zdalnie.

2. Ze zbiorów poszczególnych agend, ze względu na ich charakter, korzystać mogą:

a) z Wypożyczalni Głównej – osoby, które ukończyły 13 rok życia;

b) z Arteteki – bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że niepełnoletni poniżej 13 roku życia jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych; z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie;

c) z Wypożyczalni Książki Mówionej i Brajlowskiej – osoby z dysfunkcją wzroku, dysleksją i dysgrafią;

d) z pozostałych agend – bez ograniczeń.

3. W szczególnych przypadkach Dyrektor Biblioteki może wyrazić zgodę na korzystanie z agend wskazanych w ustępie 2. lit. a-c osobom nie spełniającym powyższych wymogów, a także na korzystanie ze zbiorów udostępnianych prezencyjnie poza terenem Biblioteki.

 

§ 4

1. Wypożyczać można równocześnie:

a) w Wypożyczalni Głównej, oraz w Wypożyczalni i Pracowni Muzycznej do 5 egzemplarzy materiałów;

b) w Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży - uczniowie szkół ponadpodstawowych, nauczyciele, nauczyciele akademiccy kierunków pedagogicznych, studenci i słuchacze kierunków pedagogicznych do 5 egzemplarzy materiałów, pozostali – 1 egzemplarz materiałów;

c) w Artetece do 3 egzemplarzy materiałów i 1 e-czytnik;

d) w Wypożyczalni i Pracowni dla Dzieci, Wypożyczalni Książki Mówionej Brajlowskiej, Wypożyczalni i Pracowni Informatycznej, Wypożyczalni i Czytelni Zbiorów Obcojęzycznych oraz Bibliotece Sztuki do 4 egzemplarzy materiałów;

2. W szczególnych przypadkach Dyrektor Biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby materiałów.

3. Filmy DVD i gry udostępniane są zgodnie z ograniczeniem wieku określonym przez producenta/dystrybutora.

4. Przy wypożyczaniu zbiorów szczególnie cennych bibliotekarz może ustalić kaucję. Wysokość kaucji zależy od wartości rynkowej wypożyczanego materiału i nie może być niższa niż 30 zł. 

5. W przypadku udostępniania wybranych urządzeń mobilnych bibliotekarz może ustalić kaucję oraz zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

6. Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

7. Po dokonaniu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych kaucja jest zwracana Użytkownikowi. Kaucja nie jest oprocentowana i jej zwrot nie uwzględnia skutków inflacji.

8. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia oraz nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych kaucja jest zaliczana na poczet należnej opłaty, o której mowa w § 8 i 10. 

9. Wybrane wideokasety oraz DVD wypożycza się odpłatnie zgodnie z cennikiem usług stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

 

§ 5

1. Użytkownik Biblioteki może zamówić materiały, które nie są w danej chwili wypożyczone.

2. Zamówienie należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w odpowiedniej agendzie Biblioteki, podając nazwisko autora i tytuł materiału, a w przypadku zamówienia konkretnego egzemplarza również numer inwentarza wybranego tytułu.

3. Zamówione do wypożyczenia materiały biblioteczne oczekują na Użytkownika dwa dni, a nieodebrane w tym czasie mogą zostać wypożyczone innemu użytkownikowi. Maksymalnie można zamówić do 3 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.

 

§ 6

1. Użytkownik Biblioteki może zarezerwować materiały, które są w danej chwili wypożyczone. 

2. Rezerwację można złożyć osobiście, telefonicznie lub korzystając z katalogu on-line, a w Wypożyczalni i Pracowni Muzycznej telefonicznie lub osobiście, wypełniając odpowiedni druk.

3. Zarezerwować można liczbę egzemplarzy materiałów bibliotecznych nie wyższą niż limit wypożyczeń w agendzie. 

4. Po powrocie rezerwowanego materiału do biblioteki, do użytkownika na podany w Bibliotece adres e-mailowy, przesyłana jest automatyczna informacja o oczekującym dokumencie. Zarezerwowane materiały biblioteczne oczekują na Użytkownika dwa dni, licząc od dnia powiadomienia przez Bibliotekę, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych. Po upłynięciu tego terminu rezerwacja jest automatycznie anulowana.

 

§ 7 

1. Filmy, płyty i kasety audio z Wypożyczalni i Pracowni Muzycznej i Arteteki oraz czasopisma i towarzyszące im płyty z Wypożyczalni i Pracowni Informatycznej, a także e-czytniki z Arteteki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 14 dni, pozostałe materiały na okres nie dłuższy niż 31 dni.

2. W szczególnych przypadkach Dyrektor Biblioteki może wyrazić zgodę na dłuższy okres wypożyczenia materiałów. 

3. Użytkownik ma obowiązek zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na który zgodnie z punktem pierwszym materiały te zostały wypożyczone lub dokonania prolongaty terminu ich zwrotu.

4. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów można prolongować trzykrotnie, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika, za wyjątkiem e-booków i czasopism z Wypożyczalni i Pracowni Informatycznej, które nie podlegają prolongacie. Każda prolongata przesuwa termin zwrotu o okres właściwy dla wypożyczania poszczególnych materiałów bibliotecznych, wskazany w ust. 1.

5. Prolongaty należy dokonać najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Użytkownik może uzyskać zgodę na prolongatę materiałów bibliotecznych po terminie zwrotu. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Działu odpowiadający za agendę, z której pochodzą wypożyczone materiały.

6.  Prolongaty można dokonać: 

a) u dyżurnego bibliotekarza w agendzie, z której wypożyczone zostały materiały;

b) telefonicznie w Punkcie Informacyjnym;

c) za pośrednictwem Internetu (konto Użytkownika dostępne jest w katalogu elektronicznym Biblioteki).

7. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki przesuwany jest automatycznie na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.

8. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata materiałów, Biblioteka nie nalicza opłat za przetrzymanie należnych za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej zwrot lub prolongatę oraz dodatkowo za 3 dni następujące bezpośrednio po dniu, w którym przyczyna ta ustała. Dotyczy to wyłącznie materiałów, których termin zwrotu przypadał w dniach zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich zwrot lub prolongatę.

 

§ 8

1. Za przetrzymanie materiału ponad określony termin, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,35 zł za 1 materiał za każdy dzień po terminie zwrotu, za wyjątkiem e-czytników, za przetrzymanie których opłata wynosi 5 zł za dzień. 

2. W przypadku udokumentowanej, niezależnej od użytkownika lub niezawinionej niemożności zwrotu w terminie wypożyczonego materiału, a także ze względu na ważny interes społeczny, Dyrektor WBP w Krakowie podejmuje na podstawie osobnej procedury, decyzje o nienaliczeniu opłaty bądź naliczeniu opłaty w niepełnej wysokości.

3. Za wysłanie upomnienia Biblioteka obciąża użytkownika zwrotem kosztów przesyłki w wysokości 3,80 zł.

4. Wpłaty wynikające z niniejszego Regulaminu w stosunku do Użytkowników, którzy nie ukończyli 13 roku życia, wnoszone są przez ich rodziców lub opiekunów prawnych. 

5. W przypadku przetrzymania materiałów ponad określony termin, elektroniczny system wypożyczeń zaczyna naliczać opłatę, o której mowa w ust.1. 

6. Do 31 dni od dnia powstania zobowiązania Użytkownik może korzystać ze wszystkich usług Biblioteki za wyjątkiem możliwości wypożyczenia materiałów, z zastrzeżeniem ustępu 7 i 8. Po upływie 31 dni konto Użytkownika zostaje zablokowane do czasu uregulowania zobowiązań w stosunku do Biblioteki. 

7. Użytkownik może ponownie wypożyczać materiały biblioteczne po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Użytkownik może uzyskać zgodę na udostępnienie lub prolongatę materiałów bibliotecznych pomimo nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Działu odpowiadający za agendę, z której pochodzą udostępnione materiały.

8. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia mogą jednorazowo wypożyczyć materiały mimo nieuregulowanej opłaty za przetrzymanie, o ile wynosi ona poniżej 30,00 zł.

9. Jeżeli Użytkownik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu materiałów lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

10. Użytkownikom, którzy podczas zapisu podali adres poczty elektronicznej Biblioteka przed upływem terminu zwrotu materiałów wysyła przypomnienie o konieczności zwrotu. Powiadomienia niniejsze mają jedynie charakter pomocniczy oraz informacyjny i ich niedostarczenie do skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika nie stanowi podstawy do obniżenia bądź anulowania nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej Użytkownik winien niezwłocznie podać aktualny adres obsłudze lub zmienić go samodzielnie poprzez edycję danych swojego konta.

 

§ 9

1. Użytkownik ma obowiązek szanować powierzone mu materiały biblioteczne i sprzęt stanowiący wyposażenie Biblioteki.

2. Użytkownik powinien:

a) zwracać uwagę na stan materiału przed jego wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. W przeciwnym razie przyjmuje się, że materiał nie był uszkodzony przed udostępnieniem;

b) poinformować dyżurującego bibliotekarza o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.

 

§ 10

1. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia takiego samego materiału (rodzaj, tytuł, wydanie to samo lub późniejsze), a jeżeli nie jest to możliwe – innego materiału wskazanego przez Bibliotekę lub wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wyznaczonej przez Bibliotekę. 

2. W przypadku materiałów szczególnie cennych dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości do dziesięciokrotnej wartości aktualnej ceny rynkowej.

3. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu lub urządzeń mobilnych Użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Bibliotekę. Kwestie wysokości odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie e-czytników regulowane są w oświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 6.

 

§ 11

1. Korzystanie ze zbiorów udostępnianych na miejscu możliwe jest po okazaniu u dyżurnego bibliotekarza ważnej karty bibliotecznej i pobraniu „bloczka”. Po zakończeniu pracy „bloczek” uprawniający do korzystania ze zbiorów danej czytelni należy zwrócić u dyżurnego bibliotekarza. W przypadku niezwrócenia „bloczka” konto biblioteczne Użytkownika zostanie automatycznie zablokowane. 

2. W przypadku, gdy nieczynny jest Punkt Rejestracji Czytelników, dyżurny bibliotekarz może zezwolić na korzystanie z czytelni Biblioteki za okazaniem dokumentu, o którym mowa w § 2, ust. 2 lit. a i ust. 3 lit. a.

3. Wnoszone do czytelni materiały własne należy zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.

4. Materiały, które nie są udostępniane w wolnym dostępie podaje dyżurny bibliotekarz.

5. Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie egzemplarzy ustala bibliotekarz, w zależności od ich formatu oraz poczytności.

6. Użytkownik może korzystać: 

a) z pianina przez godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych osób czekających na dostęp;

b) z PlayStation przez dwie godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych osób czekających na dostęp.

7. Każdy Użytkownik Biblioteki chcący skorzystać z pianina lub PlayStation w Artetece może dokonać wcześniejszej rezerwacji. Rezerwację należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacja traci ważność po upływie 15 minut bezskutecznego oczekiwania na osobę rezerwującą.

8. Z gier planszowych w Artetece można korzystać po wcześniejszym zgłoszeniu u dyżurnego bibliotekarza.

 

§ 12

1. Każdy Użytkownik Biblioteki może zamówić, za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej, sprowadzenie potrzebnych mu materiałów, jeśli nie ma ich w zbiorach Biblioteki ani w innych bibliotekach krakowskich.

2. Materiały niedostępne na terenie kraju mogą być sprowadzone z zagranicy.

3. Biblioteka sprowadza poszukiwane materiały na koszt Użytkownika, pobierając opłatę za przesyłki pocztowe, vouchery i ewentualne dodatkowe ubezpieczenie materiałów. Wpłaty przyjmowane są przez dyżurnych bibliotekarzy i kwitowane stosownymi dowodami. Użytkownik otrzymuje oryginał potwierdzenia wpłaty.

4. Użytkownik składa zamówienie na rewersie w Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

5. Przy składaniu zamówienia wymagana jest deklaracja dotycząca pokrycia kosztów przez Zamawiającego. 

6. Materiały biblioteczne sprowadzone przez Bibliotekę są udostępniane w Czytelni Głównej lub Czytelni Czasopism, a w przypadku zbiorów specjalnych w innej wskazanej agendzie. 

7. Termin korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca.

8. Kserokopie materiałów z innych bibliotek wykonane na koszt Zamawiającego stają się jego własnością.

9. Kserokopie i skany wykonywane na zamówienie innych bibliotek, Biblioteka zleca w cenach zgodnych z cennikiem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

 

§ 13

1. Informację o zbiorach uzyskać można w Punkcie Informacyjnym oraz we wszystkich agendach udostępniania. Obsługę informacyjną: biblioteczną, bibliograficzną i faktograficzną oraz realizację kwerend zapewnia Dział Informacyjno-Bibliograficzny w czytelniach: 

a) Informacji Naukowej i Bibliograficznej;

b) Zbiorów o Krakowie i Małopolsce;

c) Informacji Biznesowej i Europejskiej.

2. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka pobiera opłaty za realizację kwerend zgodnie z cennikiem usług stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

 

§ 14

1. Korzystanie z ogólnodostępnego sprzętu informatycznego i urządzeń mobilnych będących na wyposażeniu Biblioteki oraz z dostępu do Internetu jest bezpłatne.

2. Ogólnodostępny sprzęt informatyczny Biblioteki służy zaspokajaniu informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych potrzeb Użytkowników. Nie może być wykorzystywany przez Użytkowników do prowadzenia działalności zarobkowej.

3. Czas pracy na komputerach należących do Biblioteki jest ograniczony do godziny, a w Artetece do trzech godzin (za wyjątkiem § 14, ust. 4.). Może zostać przedłużony, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.

4. Ze stanowisk komputerowych w Wypożyczalni i Pracowni Informatycznej i Czytelni Głównej można korzystać do trzech godzin, pod warunkiem dokonania wcześniejszej rezerwacji. Rezerwację należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacja traci ważność po upływie 15 minut bezskutecznego oczekiwania na osobę rezerwującą.

5. W Wypożyczalni i Pracowni dla Dzieci pierwszeństwo w dostępie do komputerów mają Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia.

6. Informacje pochodzące z licencjonowanych baz danych można przetwarzać zgodnie z postanowieniami licencji bazy.

7. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane i mogą zostać utracone, jeżeli Użytkownik nie zapisze ich na własnym nośniku lub internetowym koncie zewnętrznym przed ukończeniem sesji.

8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie danych pozostawionych po zakończeniu pracy na komputerach należących do Biblioteki.

9. Niedozwolone jest samodzielne instalowanie oprogramowania na komputerach należących do Biblioteki.

10. Praca na sprzęcie informatycznym i urządzeniach mobilnych należących do Biblioteki jest monitorowana. Personalia Użytkowników korzystających z urządzeń z dostępem do Internetu mogą być rejestrowane. Ogólnodostępna sieć Internetu bezprzewodowego jest monitorowana.

11. Biblioteka zastrzega sobie prawo (zarówno w odniesieniu do komputerów należących do Biblioteki, jak też do publicznej sieci Wi-Fi Biblioteki) do ograniczania przepustowości połączenia internetowego oraz do filtrowania i blokowania treści witryn, a także blokowania aplikacji łączących się z Internetem. W szczególności blokowane mogą być witryny zawierające treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

12. Użytkownicy podczas korzystania ze sprzętu komputerowego nie mogą podejmować żadnych działań skutkujących jego uszkodzeniem lub zakłóceniem działania sieci komputerowej. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, przeglądanie stron internetowych oraz korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

 

§ 15

1. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie, jeśli pozwala na to licencja i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych.

2. Zbiory Biblioteki udostępniane prezencyjnie w czytelniach mogą być reprodukowane wyłącznie na terenie Biblioteki. W szczególnych przypadkach, na pisemną prośbę użytkownika Dyrektor Biblioteki może wyrazić zgodę na reprodukowanie zbiorów poza terenem Biblioteki.

3. Reprodukcję materiałów drukowanych należy wykonywać na specjalistycznym sprzęcie, z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych znajdujących się na terenie Biblioteki. Użytkownicy, pod warunkiem zapewnienia trybu pracy nie grożącego uszkodzeniem kopiowanego materiału i nie utrudniającego pracy innym Użytkownikom mogą także samodzielnie wykonywać:

a) skany za pomocą specjalistycznych urządzeń,

b) fotokopię za pomocą prywatnego sprzętu fotograficznego bez użycia lampy błyskowej.

4. Na skanerach stanowiskowych w Wypożyczalni i Pracowni Informatycznej można wykonywać skany, do 5 sztuk, tylko i wyłącznie na potrzeby prac graficznych aktualnie wykonywanych na danym stanowisku komputerowym.

5. Ceny usług reprograficznych określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu, stanowiący integralną część Regulaminu.

6. Materiały o szczególnej wartości historycznej mogą zostać dopuszczone do kopiowania wyłącznie za zgodą Dyrektora Biblioteki.

7. Materiały wydane przed 1950 r. i/lub o rozmiarach przekraczających format A4 i/lub uszkodzone czy też w złym stanie technicznym mogą być kopiowane wyłącznie:

a) przez Użytkowników za pomocą prywatnego sprzętu fotograficznego bez użycia lampy błyskowej, pod warunkiem zapewnienia trybu pracy nie grożącego uszkodzeniem kopiowanego materiału i nie utrudniającego pracy innym Użytkownikom;

b) poprzez skanowanie wysokiej jakości na skanerach w pracowni digitalizacyjnej WBP w Krakowie, a następnie nagranie na nośniki cyfrowe Użytkownika. Termin wykonania usługi jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

 

§ 16

1. Opłaty, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszego Regulaminu „Cennik usług" pobierane są za:

a) wydruki komputerowe;

b) skanowanie materiałów;

c) opracowanie kwerend i zestawień bibliograficznych;

d) wypożyczenie wideokaset, objętych stosowną licencją filmów i innych materiałów na nośniku DVD;

e) kserokopie materiałów.

2. Wpłaty za świadczone przez Bibliotekę usługi płatne (inne niż wykonywane na urządzeniach samoobsługowych) przyjmowane są przez dyżurnych bibliotekarzy na stanowiskach udostępniania i kwitowane paragonami.

 

§ 17

1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

2. Użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do przekazywania rzeczy znalezionych (jeśli nie znają ich właściciela) dyżurnemu bibliotekarzowi, bądź innemu pracownikowi Biblioteki.

3. Sprawy rzeczy znalezionych na terenie Biblioteki prowadzone są przez Dział Administracji, pok. 125, w godz. od 8.00 do 16.00.

 

§ 18

1. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi pracownicy ochrony mają prawo podejmowania interwencji.

2. W przypadku konieczności ewakuacji osób przebywających na terenie Biblioteki lub zaistnienia innych sytuacji powodujących zagrożenie życia i zdrowia, należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydanym przez pracowników Biblioteki i/lub pracowników ochrony.

3. Za zgubienie kluczyka do szafki w Artetece obowiązuje jednorazowy zwrot kosztów w wysokości 30,00 zł.

4. Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są ponadto do:

a) przestrzegania zasad współżycia społecznego i nie utrudniania korzystania z biblioteki innym użytkownikom poprzez swoje działania lub zaniechania;

b) pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni lub schowkach do tego przeznaczonych. Schowki i szafki będą opróżniane codziennie po zamknięciu Biblioteki;

c) nie wnoszenia dużych toreb, teczek, plecaków itp. do czytelni i wypożyczalni;

d) pozostawiania rowerów przed wejściem do budynku, w przeznaczonym do tego miejscu;

e) spożywania posiłków i napojów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;

f) nie palenia tytoniu i e-papierosów na terenie budynku Biblioteki;

g)    zachowania ciszy i wyciszenia telefonów komórkowych w czytelniach.

5. Użytkownicy wprowadzający na teren Biblioteki psy, koty lub inne zwierzęta domowe są zobowiązani do:

a)  zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, z uwzględnieniem następujących zasad:

 - psy należy prowadzić na smyczy,

  - psy należące do ras uznawanych za agresywne należy prowadzić w kagańcu;

b) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta;

c) zapewnienia, by zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia.

Zabrania się wprowadzania na teren Biblioteki zwierząt, w szczególności psów, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt.

Pracownicy i ochrona biblioteki może nakazać wyprowadzenie zwierząt z terenu biblioteki osobom, które nie będą stosowały się do powyższych zasad, co nie wyłącza zastosowania środków określonych w § 19.

Użytkownicy wprowadzający na teren Biblioteki psy, koty, lub inne zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nie Bibliotece lub osobom trzecim i są zobowiązani do ich naprawienia.

6. Na terenie Biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) spożywania oraz wnoszenia otwartych napojów alkoholowych, a także używania środków odurzających;

b) poruszania się na terenie Biblioteki na rolkach, wrotkach, hulajnogach, rowerach lub innych urządzeniach, służących do przemieszczania się (nie dotyczy wózków dziecięcych, inwalidzkich i pojazdów przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych);

c) wnoszenia materiałów łatwopalnych, wybuchowych, pirotechnicznych i radioaktywnych, mogących spowodować zagrożenie, skażenie chemiczne lub biologiczne a także materiałów, które mogą zanieczyścić otoczenie lub wydzielają intensywny zapach.

7. Ogólnodostępne gniazda elektryczne przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych (np. laptopów, tabletów, smartfonów) służących do korzystania z zasobów Biblioteki. Zabronione jest podłączanie urządzeń innego typu, a w szczególności urządzeń grzewczych.

8. Na terenie Biblioteki można przebywać:

a) od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.45 do 19.15 oraz w niedziele od godz. 7.45 do 14.15;

b) w Artetece od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.45 do 19.15 oraz w niedziele od godz. 9.45 do 16.15.

 

§ 19

1. Bibliotekarz może odmówić obsługi użytkownika niestosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie. W szczególnych wypadkach użytkownik może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki decyzją Dyrektora Biblioteki. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

2. W przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, naruszenia na terenie Biblioteki powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, zachowania Użytkownika w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub stwierdzenia, że Użytkownik posługuje się kartą biblioteczną, która została zablokowana, bibliotekarz jest uprawniony do zatrzymania karty bibliotecznej i wraz z notatką służbową wskazującą powód zatrzymania karty, przekazania jej Dyrektorowi Biblioteki.

 

§ 20

Skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać w formie pisemnej w sekretariacie Biblioteki lub przesyłać na adres Biblioteki w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami.

 

§ 21

 

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE W WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

 

W  Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie opłaty pobierane są za:

1.    Wypożyczenie wideokasety, DVD– 2,50 zł / 14 dni

 

2.    Wydruki:

a)    wydruk A4 czarno-biały – 0,13 zł;

b)    wydruk A4 kolorowy – 0,40 zł;

c)    wydruk A3 czarno-biały  – 0,26 zł;

d)    wydruk A3 kolorowy – 0,80 zł.

 

3.     Kserokopie:

a)    kopia A4 czarno-biała – 0,13 zł;

b)    kopia A4 kolorowa – 0,40 zł;

c)    kopia A3 czarno-biała – 0,26 zł;

d)    kopia A3 kolorowa – 0,80 zł.

 

4.    Skany:

a)    wykonywane na urządzeniach samoobsługowych – 0,07 zł;

b)    wysokiej jakości wykonane na skanerach działowych w pracowni digitalizacyjnej WBP w Krakowie z zapisem na własny nośnik do formatu A2 (o rozdzielczości do 300 dpi) – 8,00 zł.

 

5.    Opracowanie kwerend:

a)    opłata za wykonanie kwerendy zależna jest od czasu przeznaczonego na jej opracowanie;

b)    rozpoczęcie pracy nad kwerendą – 25,00 zł; opłata pobierana przed rozpoczęciem pracy;

c)    dalsza opłata uzależniona jest od czasu niezbędnego do wykonania prac – jedna godzina 20,00 zł. Dyrektor Biblioteki może zwolnić z opłat za wykonanie kwerend biblioteki i instytucje naukowe oraz szkoły.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie: 

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko:          ………………………………………

Nr karty bibliotecznej: ………………………………………

Dotyczy: wypożyczenie e-czytnika …………………………………. wraz z przewodem połączeniowym, ładowarką, etui i kartą pamięci*

Data wypożyczenia    …………………………………Data zwrotu…………………………..

Oświadczam, iż w przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika poniosę pełną odpowiedzialność finansową w kwocie określonej niniejszym oświadczeniem.

Oświadczam, że w przypadku uszkodzenia e-czytnika, a także w przypadku zniszczenia lub zagubienia akcesoriów przynależnych do e-czytnika, poniosę odpowiedzialność finansową
w kwocie odpowiadającej wartości zniszczonych lub zagubionych akcesoriów, bądź koniecznych napraw.

Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego urządzenia i:

1)    nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu*,

2)    stwierdzam następujące usterki/braki:*

a)……………………………………………                                               

b)……………………………………………

c)……………………………………………

d)…………………………………………….

Oświadczam, iż zwrócę e-czytnik z taką samą zawartością pamięci jak w momencie wypożyczenia.

W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia e-czytnika zobowiązuję się do wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wyznaczonej przez Bibliotekę, koniecznej do odkupienia sprzętu identycznego lub o równoważnych parametrach wraz z akcesoriami.

 

Okazano dokument tożsamości.

 

………………………………                                     …………………………………

     Podpis Bibliotekarza                                                     Podpis Użytkownika

 

 

٭niepotrzebne skreślić

REGULAMIN IMPREZ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r.


I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, zwanej dalej Organizatorem. Siedziba Organizatora - 31-124 Kraków, ul. Rajska 1.
 2. Przez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 10.08.2010 r. do odwołania.
 4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.
II. Zgłoszenie uczestnictwa
 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
 3. Liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
III. Zmiany terminu imprezy
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
 4. Organizator poinformuje mailem Zgłaszającego na imprezę o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.
IV. Opłaty za imprezy i warunki płatności

Imprezy są bezpłatne.

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika
 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
VI. Odpowiedzialność
 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora i wykładowcy.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
VII. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie - stałe lub tymczasowe - zostaną opublikowane na stronie www.rajska.info oraz www.cibie.pl.

Basic principles for Users of the Regional Public Library in Krakow

 

 

1. The services rendered by the Library are free of charge and publicly accessible, however subject to certain exceptions laid down in these Rules and Regulations.

 

2. To become the User of the Library it is necessary to:

· read the Rules and Regulations of the Regional Public Library in Krakow,

· show a document with a photography confirming the identity,

· fill in the library form as well as undertake to comply with the Rules and Regulations of the Library by affixing your signature on the form.

Such a form is available in the Users Registration Room, in Arteteka or you may find it on the Library’s website.

 

3. In case of children and young adults under 18, the parents or legal guardians are responsible for them and have to sign the application form on their behalf.

 

4. The User of the Library is obliged to inform the Library in case of:

· library card loss (the Library shall collect a fee in the amount of PLN 6 for re-issuing of the library card),

· surname change,

· address change.

 

II. MAKING OF THE LIBRARY COLLECTION AVAILABLE

 

1. The Library collection is available in a form of:

· individual borrowing of materials outside the Regional Public Library in Krakow

· borrowing of any materials within the premises of the Library - in the reading-rooms

 

2. The User of the Library may borrow simultaneously:

· in the Main Lending Library as well as in the Music Lending Library and Lab - up to 5 copies of any materials,

· in the Young Adults’ Lending Library and Lab - secondary school students, teachers, university students as well as teacher education students – up to 5 copies of materials;  other Users – 1 copy of any materials,

· in Arteteka – up to 3 copies of any materials and one e-reader (any User who borrows e-reader has to submit an identification card and to sign the declaration),

· in the Children’s Lending Library and Lab, in the IT Books Lending Library and Lab, as well as in the Art Library – up to 4 copies of materials.

· in the Foreign Languages Lending Library and Reading Room – up to 4 copies of materials.

3. Any films, audio CDs and cassettes from the Music Lending Library and Lab and Arteteka, any magazines and attached to them CDs from the IT Books Lending Library and Lab as well as e-readers from Arteteka shall be borrowed for the period not exceeding 14 days; any other materials for the period not exceeding 31 days.  

 

4. Not returning of the materials on time shall result in a fee  in the amount of PLN 0.35 per one material for each day of delay, save for e-readers for which the fee shall amount to PLN 5 per each day. In case of sending any reminder letters, the User shall incur the postal charge in the amount of  PLN 3.8.

 

5. The deadline for returning of the borrowed materials may be prolonged three times, provided that the borrowed item has not been earlier reserved by any other User of the Library, save for e-books and magazines from the IT Books Lending Library and Lab which cannot be prolonged. Each extension shall modify the deadline of the materials returning by the period appropriate for borrowing of the individual library materials.

 

6. In the event of loss, destruction or damaged of any library material, the User shall be obliged to deliver the same or other material as set out by the Library or to pay the equivalent in the amount indicated by the Library.

 

7. In order to use the library collection available in the Library, the User shall:

· show a librarian a valid library card,

· inform a librarian on any own materials brought to the reading-room.

 

8. Any material that are not publicly available shall be delivered by a librarian.

 

9. In the Library the User may also use:

· computer workstations and mobile devices being at the disposal of the Library,

· a piano (the User can use it within one hour and such a period may be extended, provided that there are not any persons who intend to use the piano),

· PlayStation (the User can use it within two hours and such a period may be extended, provided that there are not any persons who intend to use such a PlayStation),

· any board games (upon a prior notification of a librarian).

 

III. FEES COLLECTED BY THE LIBRARY

 

The Library shall collect the following fees for:

· not returning on time any borrowed materials from the Library,

· sending a reminder letter -  the equivalent of the postal charge,

· re-issuing of the library card,

· making any computer prints,

· scanning any materials,

· providing a search query as well as any bibliographical sets,

· borrowing video tapes as well as any covered by the appropriate license films and other materials on a DVD carrier,

· making photocopies of any materials.

 

VI. FINAL PROVISIONS

 

1. If anybody:

· is under influence of the alcohol and behaves inappropriately,

· does not show respect for the rules of social interaction as well as disturbs any other Users,

such a person may be requested to leave the Library premises by a librarian.

 

2. Within the Library premises it is strictly forbidden to:

· eat or bring any open alcohol beverages as well as to use any narcotic drugs,

· use roller-skates, rollerblades, scooters as well as to ride a bike,

· smoke tobacco or any electronic cigarettes.

 

3. Any complaints, reclamations and petitions shall be submitted in writing in the Library’s office. The full text of the Rules and Regulations of the Regional Public Library in Krakow (in Polish language) you can find on the following website: www.rajska.info

 

The above-mentioned text constitutes the extract from the Rules and Regulations of the Regional Public Library in Krakow.